Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.09.2017 г.

100

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

на  20.09.2017 год. /сряда/ от 17.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Анализ на финансови резултати МЦРСМ І Плевен ЕООД съм 30.06.2017 г.

2. Писмо относно допълване програма за развитие „ДКЦ ІІ Плевен” ЕООД за 2017 г.

 3. Докладна записка от Цветан Цеков – ВрИД началник отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен относно окончателен одител доклад за извършен планов вътрешен одит „Оценка и докладване управлението на „Тибор” ЕАД гр.Плевен за периода от 01.01.2014 г. до 30.09.2016 г.

4. Утвърждаване протокол на Комисия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично – консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД, гр.Плевен, определена с Решение №579 от 30.05.2017 г. на Общински съвет – Плевен.

5. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Д–Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ/