Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.05.2022 г.

85

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  20.05.2022 год. /петък/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно промяна в общинската транспортна схема.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

2. Предложение относно изменение на Тарифа на цени на превозните документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, прието с Решение №797/27.01.2022 г. и изм. с Решение №801/24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3.  Предложение от управителите на ДКЦ ІІ и ДКЦ ІІІ относно промяна на Наредба №8.

4.  Отчет за дейността на общинските фирми за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

5. Други.

 

 

Председател:

/Христослав Михайлов/