Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.04.2022 г.

44

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  19.04.2021 год. /вторник/ от 15.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно промяна в общинската транспортна схема.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

3. Годишни финансови отчети на търговските дружества с общинско участие в капитала за 2021 г.

4. Други.

 

Председател:

/Христослав Михайлов/