Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.04.2019 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На 19.04.2019 год. /петък / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Обсъждане на годишен финансов отчет за 2018 година на общинските търговски дружества.

 2.  Информация за актуалното състояние за първото тримесечие на 2019 година на”Дентален център 1 - Плевен” ЕООД.

 3.  Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка с преписка от”Тролейбусен транспорт” ЕООД.

  4.  Други.

   

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /Д – р Йордан Георгиев /