Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 19.02.2020 г.

504

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

на  19.02.2020 год. /сряда/ от 16.30  ч. в Актова зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Утвърждаване на програми за развитие на търговските  дружества с общинско участие за 2020 година, и

     анализ на финансовите резултати към 31.12.2019 г.

-  „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Тибор” ЕАД, гр. Плевен;

            2. Доклад за състоянието на СФУК за 2019 г. на следните общинските дружества:

-  „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Паркстрой” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен;

            -  „Тибор” ЕАД, гр. Плевен;          

3. Даване на съгласие на”Тролейбусен транспорт”ЕООД за учредяване на строеж и сервитут на „ЧЕЗ   Разпределение България”АД за построяване на трансформаторен пост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Програма за управление на Кмета на Община Плевен  за периода 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            5. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015 – 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7 .Отчет за дейността на ОП”Управление на общински земи и гори” за периода 01. 01.2019 г. – 31.12.2019 г.

8. Писмо от СНЦ СЗРИЦМ относно размера ва встъпителния, годишния членски внос.

9. Писмо от Управителния съвет на СНЦ СЗРИЦМ.

10. Искане от собствениците на летни градини за изменение на Наредба №15

11. Протокол от Комисия във връзка с промените в транспортната схема на Община Плевен.

12. Отговор от Кмета на Общината във връзка с искания за ремонти в населените места на територията на Община Плевен.

13. Други.

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/