Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 17.12.2018 г.

92

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

 

На 17.12.2018 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ

2. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изпълнение на Решение №1067/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен и сключено споразумение с „Фреш Медиа България” АД, гр. София.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Турски дол”, местност „Турски дол”, с. Николаево, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Беглеж”, местност „Горната елия”, с. Беглеж, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

           7.  Други.

  

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /д-р Йордан Георгиев/