Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 15.12.2020 г.

246

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На  15.12.2020 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при

следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно даване съгласие на „Инжстрой“ ЕООД – гр.Плевен за сключване на анекс към договор за кредитна линия за банкови гаранции и акредитиви.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен – Гулянци – Гиген – Искър, Плевен – Гулянци – Гиген и Плевен – Николаево от областната и общинската транспортна схеми, от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Искане от наемателите на РУМ – Мизия относно разрешение за работа.

4 .Доклад АДФИ за финасова инспекция на” Тролейбусен транспорт”

5.Информация за актуалното състояние на общинските търговски дружества към периода 30.09.2020 г.

6. Други.

 

 

Председател:

/Христослав Михайлов/