Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 29.08.2023 г.

244

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 29.08.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №1032/26.07.2018 г., изм. с решение №596 от 24.06.2021 г. и решение №802/24.02.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №1079/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ПГМЕТ –гр. Плевен  на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи бивша база на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „СПОКО ИНВЕСТ“ АД върху недвижими имоти, находящи се в гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе“ №14, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.652.610 – УПИ ХVІ-652.610, кв.618.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 1“ с идентификатор 05921.102.42, съставляващ имот № 000234 с площ 119,837 кв.м., находящ се в местността Печеняка, землището на с.Бохот, община Плевен (АОС №31517/12.12.1999 г.)

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ АРТЕФАКТ“, ЕИК 176722935, върху/на помещение – салон с площ 132 кв. м, представляващ част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 56722.660.661.1, актуван с АОС № 40797/12.12.2014 г., с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 5.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „КЛУБ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ АРТЕФАКТ“, ЕИК 176722935, върху/на помещение – салон с площ 132 кв. м, представляващ част от недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 56722.660.661.1, актуван с АОС № 40797/12.12.2014 г., с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 5.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на застроен урегулиран общински недвижим имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.659.19 – УПИ ХХІV-978, кв.835 отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул. „Майска“ №23.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на застроен поземлен имот- частна общинска собственост, с идентификатор: 56722.667.1034, съставляващ УПИ IV в кв.12, по регулационния план на гр. Плевен, на собственика на законно построена в имота сграда.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, с идентификатор 06999.501.6 и с площ 897 кв.м – УПИ ХІХ  в кв.45 по плана на селото, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построени върху него сгради.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отмяна на Решение №1111/27.10.2022 г. на Общински съвет – Плевен в частта му относно промяна на характера на собствеността на поземлени имоти от публична в частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Подписка от живущите на ул. „Марибор“, гр. Плевен, против изграждане на БМХ трасе.

14. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                           /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/