Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.07.2020 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На  28.07.2020 год. / вторник/ от 16.00  ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г. и 149/19.03.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансиращаинституция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно освобождаване наемателите на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - общинска собственост, и наемателите на поземлени имоти – общинска собственост за разполагане на собствени РИЕ, от задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер  на наемната цена и за премахване на РИЕ след изтичане срока на наемните договори.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно определяне брой, предназначение и местонахождение на отделните видове общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно актуализиране на списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера, находящи се в селата на територията на община Плевен и гр. Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване общински имоти и сключване на договори за ползване на помещения, предназначени за Клуб на хората с увреждания и пенсионера /КХУП/, находящи се в прилежащите към община Плевен села и гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане от Община Плевен на дарение от СИТИ груп, представляващо „Система за контрол на достъпа“, ул.“Бъкстон“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1495/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир "Бохот - 2" - поземлен имот №000058 с площ 62,943 дка, находящ се в местността „Салийца", с. Бохот, актуван с АОС № 31519/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0352)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0353)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор  56722.660.857.5.14, град Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор  56722.662.538.4.45, находящ се в град Плевен, бул. „Ген.Скобелев“ №20, вх.А, ет.1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот: жилищна сграда и гаражи, находящи се в гр.Плевен, ул.“Стоян Михайловски“ №88.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно проект за „Водопроводна мрежа в ПИ 56722.701.3262, 701.3276, 701.3277, 701.3297 в местност „Стража“, землище на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 74 през ОК 70е към ОК 70д в кв.610 по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-12716 – за безвредни производствени дейности и УПИ VІІІ-12720, кв.722г, по плана на гр.Плевен и улица по ок225а – ок228а и сключване на предварителен договор, на основание на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20.  Писмо от Кмета във връзка със статута на жилищен фонд за продажба.

21. Писмо от Любомир Дяковски – директор на Плевенска филхармония относно предоставяне за безвъзмездно управление на Плевенска филхармония помещения на ул.“Вардар“ №9.

23. Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка с наша преписка относно докладна от ОУ”Петър Берон”.

24. Предложение от Сдружение”Дом за бездомничета” отосно управление на временния приют.

25. Жалба от живущите в бл.24, ж.к. Мара Денчева, гр. Плевен.

26. Писмо от Никола Попов – председател на Клуб на дейците на културата в Плевен относно искане от Любомир Дяковски – директор на Плевенска филхармония за предоставяне на помещения на ул.“Вардар“ №9.

27. Други.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/