Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.05.2019 г.

73

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  28.05.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1.  Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИХХ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък.

            Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

        2. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда – УПИ ХV, кв.17 по плана на с.Горталово, Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

          3. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради - УПИ VІ, кв.19 – с. Ралево, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1912”, с. Гривица, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Гривица, актуван с АОС №34928/14.05.2007 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция – Плевен, недвижим, нежилищен имот- частна общинска собственост, представляващ 2 броя офиси - №№333 и 334, находящи се в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23, град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно проект за Уличен водопровод и канализация за УПИ ХХVІІІ-10017, кв.54, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1127 от ОК 177 през ОК176а до ОК176б, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно проект за Уличен водопровод от ОК19а, през ОК19б към ОК66а и улична канализация от ОК108 към ОК66а за УПИ ХХІ – 661.1124 и УПИ ХХІІ-661.1473, кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” по Подробен устройствен план – парцеларен план на изграждане на Автомагистрала „Хемус”, участък от км 122-260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9.  Предложение относно именуване на улица в с. Гривица, Община Плевен.

Внася: Любомир Ламбев – Кмет с. Гривица

10. Отворено писмо от Съюз на архитектите – Дружество Плевен и Камара на архитектите в България – Регионална колегия Плевен относно проведена работна среща – дискусия на тема „Осигуряване на паркиране в публични зони на гр.Плевен и необходимостта от разработване на план за паркиране и гариране”.

11. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/