Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.03.2023 г.

145

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

На 28.03.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно определяне броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища по фондове.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение № 1298/24.04.2019 г. на Общински съвет - Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция за нуждите на Национален пресклуб - Плевен, недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56722.660.765.2.1, находящ се на приземния етаж в сградата на ул. ”Димитър Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Плевенска филхармония недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.857.12 с площ 20 кв.м.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ Стадион „Плевен“, находящ се в гр. Плевен, ул. „Колописта“ №4.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ Спортна зала баскетбол „Балканстрой“, находяща се в гр. Плевен, Източна индустриална зона.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно даване съгласие на Народно Читалище „Просвета 1923” – с. Ясен, като ползвател на общински имот в с. Ясен,  за предоставяне на част от имота за ползване  от Сдружение „Футболен клуб Ясен 2011”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем на 2 бр. рекламно – информационни елементи /РИЕ/ (билборд), собственост на Община Плевен, изградени върху части от имоти - публична общинска собственост съгласно схеми, съгласувани от Главния архитект, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно възмездно възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект – публична общинска собственост: язовир „Славяново - 4“, представляващ поземлен имот с идентификатор 67088.192.91 по КККР на град Славяново, с площ 267061 кв.м, находящ се в землището на гр. Славяново, в  местността  Церовода.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.21 – УПИ І, кв.700е по плана на град Плевен, жк „Сторгозия”, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване право на пристрояване към гараж с идентификатор 56722.660.299.2 с адрес: гр. Плевен, ул. „Хаджи Ангел“ №12, построен върху имот

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закупуване на сграда за търговска дейност на два етажа със застроена площ 182 кв.м, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.667.855 с административен адрес: гр. Плевен, жк „Дружба” II-ри микрорайон.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на общински незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.659.481 с площ 339 кв.м, съставляващ УПИ XI в кв.115а по регулационния план на гр. Плевен, отреден за обществено - обслужващи дейности, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно продажба на масивна едноетажна сграда с идентификатор 73523.501.135.2 със застроена площ 263 кв.м, находяща се в с. Тученица, ул. Г. Бенковски №16.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на три броя общински недвижими поземлени имоти с идентификатори 56722.656.495, 56722.656.627 и 56722.656.628, находящи се в гр. Плевен, ул. „Д-р Г.М.Димитров”,  отредени за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 56722.651.634, попадащ в границите на УПИ І-651.634 - За производство на стъкло и ПИ 56722.651.162, кв.603 и улица по ок20а - ок20 - ок19а - ок22а към ок18 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.666.191, попадащ в границите на УПИ І – За жилищно строителство и гаражи, кв.439 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на ОбС – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Отговор от Кмета на Община Плевен относно питане от Димитър Кирилов.

20. Становище от Кмета на Общината по искане за поставяне на рекламни съоръжения.

21. Писмо за съдействие от Българска федерация по спортна акробатика.

22. Уведомително писмо от КСА Спартак – Плевен.

23. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                   /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/