Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 28.03.2022 г.

102

        

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

На  28.03.2022 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отмяна на Решение №687/30.09.2021г. на Общински съвет Плевен за отдаване под наем на общински имот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК–1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир ”Бохот-1” – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка”, село Бохот, актуван с АОС  №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относнопредоставяне за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД на помещение – частна общинска собственост, със застроена площ 9 кв.м, находящо се в сградата на Здравна служба с. Дисевица, за извършване на универсална пощенска услуга.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.667.1114, находящ се в гр.Плевен, жк „Дружба“, чрез дарение от собствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.663.424, находящ се в гр.Плевен, ул. „Майор Горталов“, чрез дарение от собственика на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относнопродажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, находящо се в гр.Плевен, ул. Ген. Тошев №10, вх.Б, ет.2, ап.№7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 17258.101.305 с площ 154 кв.м, съставляващ УПИ XI-41 в кв.10 по регулационния план на с.Горталово, общ.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на незастроеннедвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.651.509 с площ 528кв.м, съставляващ УПИ ІІ в кв.604г по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот  с идентификатор 56722.654.485 с площ 959 кв.м, съставляващ УПИ IV-654.485 в кв.716б по плана на гр. Плевен, отреден за обществено обслужващи дейности и логистика, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1222, ПИ 17854.201.1221 в кв.98 и ПИ 17854.201.645 в кв.69 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „ЕМ ДЖИ УАЙ БИЛДИНГС“ ООД, ЕИК 206807376, върху незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.1026, целия с площ 1 347 кв.м., съставляващ УПИ І-5162, 5163, 5164, 5168, кв.395, с адрес ул. „Дойран“ №128-134, по подробния устройствен план на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 62116.80.17 в землището на с.Ралево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 51620.101.12 в землището на с.Николаево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

          16. Отговор до ПК по БФП във връзка със заявление от Ивайло Атанасов – председател на НЧ „Съгласие”.

           17. Информация относно частични изменения на ОУП на гр. Плевен

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                       /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/