Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 27.11.2018 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  27.11.2018 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1.  Предложение относно приемане на нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.

Внася: Петя Василева и Йордан Грижов – общински съветници от ПП „ГЕРБ”

2. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно закупуване на нежилищен имот – гараж с идентификатор 56722.661.1024.5 с площ 20 кв.м., находящ се в град Плевен, ул. „Стоян Михайловски” №49.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ІІ – 66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий – 1928” – с. Търнене, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Търнене, актуван с АОС №32301/29.05.2002 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1925” – с. Беглеж, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Беглеж, актуван с АОС №31171/10.03.1998 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура – Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Левски” №176, гр. Плевен, актуван с АОС №39026/17.06.2013 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            8. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на ДАТО-София, недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на ул. „Георги Кочев” №13, вх.А, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            9. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1163 от 05.02.2009 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот- публична общинска собственост – язовир, съставляващ имот №202260 с площ 29,426 дка. по плана на землището на с. Пелишат, Община Плевен в местността „Общинска мера” с граници имот №202240-пасище, мера и имот №202150 – водно течение, съгласно АОС №31398/16.04.1999 г.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            10. Предложение относно предоставяне на общински терен и приемане на план -  схема за ситуиране на спортно игрище в УПИ I, кв. 403а, ПИ с идентификатор 56722.659.78.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно определяне на 1 /един/ брой място в градска среда за разполагане на чешма – по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

12. Предложение от Таня Тонева – Директор на ОУ „Васил Левски” гр.Плевен относно необходими средства за ремонт.

13. Писмо от НЧ „Парашкев Цветков – 2003” – гр.Плевен относно необходими средства за ремонт на покрива.

14. Молба относно изграждането на детска площадка между улиците „Браила”, „Христо Ясенов” и „Одеса”.

15. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/