Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 27.08.2019 г.

49

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На  27.08.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №1268/28.03.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на Решение 1298/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.1106 – УПИ ХІІ-9277, кв.51, отреден за жилищно строителство, по плана на град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „АДИБОР“ ЕООД, чрез продажба на общинския дял от недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Средна гора“ №1,3,5.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на застроен общински имот на собственика на законно построена върху него сграда – УПИ ІІ, кв.40, по плана на град Плевен, поземлен имот с идентификатор 56722.661.504, находящ се на ул. „Христо Ясенов“ №23, град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ V-66 с площ 800 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ ХVІІІ-66 с площ 870 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно изменение на Решение №792/30.11.2017 г. н Общински съвет – Плевен и продажба на общински недвижим имот – ид.ч. от дворно място и втори етаж от жилищна сграда на ул. „Васил Левски“№168/ул.“Дойран“ №53а, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване право на строеж на подземно застрояване под пешеходна улица между ОК 632б – 632в – 632г, разположена между кв.36а и кв.36б, по плана на град Плевен, със застроена площ 116,00 кв.м.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение – мобилна каравана за продажба на закуски.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилион. 

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Молба от Епархийно Светилище „Дева Мария от Фатима” относно монтиране на скулптурна композиция в дворното място на храма.

            16. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/