Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 27.07.2020 г.

68

    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

П О К А Н А

На  27.07.2021 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на нова схема за разполагане на преместваемо съоръжение – рекламно-информационен елемент /РИЕ/ (билборд)- публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен. Отдаване под наем на 1бр. РИЕ (билборд) – собственост на Община Плевен и право на разполагане на преместваемо съоръжение –/РИЕ/ (билборд) - публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно одобряване на  схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно допълване и приемане на схема за разполагане на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност (обозначен на схема като №17) – публична общинска собственост, разположен в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, община Плевен. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв.67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми съоръжения – павилиони (обозначени на схема като № № 8, 9, 13, 14, 16 и 17), на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Дружество на писателите“ – Плевен, върху част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов“ №3а, гр. Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на общински недвижим поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, жк „Кайлъка“ с идентификатор 56722.666.6 с площ 521 кв.м – част от УПИ I, кв.428 по регулационния план на града, чрез публичен търг. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 06999.501.875 с площ 818 кв.м, съставляващ УПИ V в кв.3 по плана на с. Буковлък, отреден за магазини, чрез публичен търг. 

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 55765.301.863 – УПИ I-186 в кв.16 по плана на с. Пелишат, отреден за жилищно строителство, на собствениците на законно построена върху него сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 67088.701.1930 с административен адрес: гр. Славяново, ул. „Вежен“ №41.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.196 с административен адрес: с. Опанец, ул. „Христо Сръбски“ №50.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Заявление от Сдружение „БАЛИЗ” за предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване.

13. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/