Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.07.2022 г.

127

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  26.07.2022 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособен офис с площ 15 кв.м., част от ритуална зала, находяща се на ІІ – ри етаж в административно – търговска сграда, УПИ ІІІ, кв.1 по плана на с.Мечка (актуван с АОС № 30631/11.06.1996 г.).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ – гр.Плевен върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ битова сграда с идентификатор 56722.539.1.2 със застроена площ 58 кв.м., разположена в парк „Кайлъка“ в поземлен имот с идентификатор 56722.539.1, актуван с АОС № 37515/23.05.2012 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Жилища за продажба”, находящо се в гр. Плевен, ул. Георги Кочев №13, вх.Б, ет.5, ап.15.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г.  на Общински съвет – Плевен, и определяне  продажни цени  на жилищата.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.890 с площ 564 кв.м – УПИ ІII-34  в кв.17а, отреден за жилищно строителство, по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 61426.501.592, с площ 635 кв.м., съставляващ УПИ ХІХ в кв.23 по регулационния план на с. Радишево, общ. Плевен, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно приемане на схема за разполагане на 3 броя механични паркинг бариери и 15 броя бетонови цветарници в прилежащата площ на ЖСК „Братя Миладинови“, ул. „Васил Априлов“ №19, в УПИ VІ, кв.134а по плана на гр.Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Заявление от Ивайло Пондев – Председател на УС на АКСК „Плевен Рейсинг Тим“ относно публично - частно партньорство.

10. Заявление от Петър Бетовски – Управител на „НАРМАГ“ ООД относно изграждане на топла връзка над улица.

11. Заявление от Пепо Петков – Председател на УС на „ОФК Спартак Плевен“ относно безвъзмездно предоставяне на помощен терен за нуждите на детско – юношеската школа.

12. Отговор от Кмета на Община Плевен във връзка със заявление от Ивайло Пондев – Председател на УС на АКСК „Плевен Рейсинг Тим“.

13. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/