Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.05.2020 г.

35

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  26.05.2020 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №1323/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – 523 кв.м. ид.част от поземлен имот с идентификатор 87597.301.886, съставляващ УПИ І в кв.78а по плана на с.Ясен, отреден за магазин и трафопост, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда за търговия с идентификатор 87597.301.886.1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – ПИ 56722.664.312, УПИ ХІV, кв.274 по плана на гр.Плевен, ул.“Ильо войвода“ №11.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно продажба на поземлени имоти с идентификатори: 56722.561.913, 56722.561.914, 56722.561.915, 56722.651.916 с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в землището на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Докладна записка от училищното настоятелство при ОУ” Д – р Петър Берон” –  Плевен.

7. Писмо от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите относно съвместна дейност.

8. Становище от кметския наместник на с. Къшин относно инвестиционно намерение.

9. Становище от директора на ОП УОЗГ относно инвестиционно намерение.

10. Предложение от Сдружение Футболен клуб Плевен.

11. Отговор от Кмета на Община Плевен относно инвестиционно намерение на”СКАЙ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ” ЕООД за изграждане на фотоволтанична електрическа централа върху посочените от дружеството поземлени имоти с начин на трайно ползване”пасище”, публична общинска собственост.

12. Отговор от Кмета във връзка с искане за реконструкция на детска площадка.

13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/