Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.03.2019 г.

60

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

На  26.03.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне на цени и продажба на движими вещи, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно обявяване за частна общинска собственост на помещение със застроена площ 9,2 кв.м. на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Николаево и предоставянето му за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга на населението в кметство.

   Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуждане – 1907” – с.Тученица, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Тученица, актуван с АОС №34984/12.07.2007 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно училище „Пробуда 1919” – с.Николаево, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Николаево, актуван с АОС №30848/25.08.1997 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 – бивше НУ „Киро Станев”, със застроена площ 395 кв.м., заедно с поземлен имот с идентификатор 56722.652.327, находящ се на ул.”Георги Кочев” №66, актуван с АОС №37423/01.03.2012 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция на МВР – Плевен за нуждите на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 56722.661823 – УПИ VІІ-8682, кв.70, отреден за жилищно строителство, по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор: 56722.662.569 на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул.”Цар Иван Шишман” №25 – УПИ VІ – 7600, кв.330.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.668.1071 – УПИ VІІ-7197, кв.181б по плана на град Плевен, ул.”Балчик” №11б с площ 277 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.137 – УПИ VІІІ-2290, кв.241, отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.”Битоля” №29, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.481 – УПИ ХІ, кв.115а, ул.”Дойран” №31, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ХІХ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/