Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 26.02.2019 г.

53

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  26.02.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1. Предложение относно реконструкция на уличното осветление на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно закупуване на жилищен имот – едноетажна къща, попадаща в УПИ ХХ, кв.42 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на идеална част от застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.660.757 на собственика на апартамент в законно построена върху него жилищна сграда, находяща се в град Плевен, ул. „Цар Симеон” №13 – УПИ ХІІ, кв.378.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на масивна едноетажна нежилищна сграда – фурна, попадащ в УПИ І, кв.7, по плана на с. Ралево, актувана с АОС №41908/10.01.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.487.2.2 със застроена площ  17,58 кв.м., представляващ подземен гараж №15, на ул. „Георги Бенковски” №75, гр. Плевен, актуван с АОС №42838/22.11.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Спортен клуб ДСД БОКСИНГ” Плевен, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, източна индустриална зона представляващ павилион с идентификатор 56722.652.224.1 със застроена площ 152кв.м., актуван с АОС №42167/11.05.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуждане 1897” – с. Пелишат, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, актуван с АОС №31715/17.11.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Асен Златаров – 1939” – с. Къшин, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Къшин, актуван с АОС №31715/17.11.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ 11 броя офиси, находящи се в административната сграда на ул. „Д.Константинов” №23, гр. Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно изменение на Решение №1154/29.11.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти - общинска собственост в землищата на с. Николаево и с. Бохот, Община Плевен по приложения ПУП - ПП за изграждане на АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км 139+140, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение от Сдружение „Български музеи” относно именуване на улица в град Плевен на името на проф.Михаил Грънчаров.

14. Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за 2019 г.

15. Разни.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/