Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 25.10.2021 г.

160

    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

На  25.10.2021 год. /понеделник/ от 13.30  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул. „Родопи“ №5-7 – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м. – УПИ ІV-1987, 1988 в кв.355 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.734.1.1 с площ 76,60 кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, находящ се на полуподземен етаж от двуетажна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.661.734, с административен адрес на жилището: гр.Плевен, ул. проф. Асен Златаров №22, ет. 0, ап.№1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.887 с площ 473 кв.м. – УПИ ХІІ-115 в кв.17, отреден за жилищно строителство, по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваеми съоръжения във връзка с провеждане на „Коледен базар“ по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 81 до УПИ ХV-332, кв.50 по ул. „Н.Ракитин“, по плана на с.Радишево, община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение от ДФСГ”Интелект” относно планиране на средства от Бюджет 2022, необходими за премахването  на ненужна сграда.

9. Предложение от Красимир Маринов – кмет на с. Върбица относно залагане на средства в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2022 г. във връзка с ремонт на покрива на методичен и директорски кабинет на ДГ”Пчелица”, с. Върбица.

10. Заявление от АКСК „Плевен Рейсинг Тим” относно наемна цена на имот.

11 .Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/