Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 25.01.2022 г.

217

    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

На  25.01.2022 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно определяне размер на разноски, одобряване на имот частна собственост за площадка за ИУМПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 2“ с идентификатор 05921.5.9, съставляващ имот №000058 с площ 62944 кв.м., находящ се в местността Салийца, землището на село Бохот, община Плевен (АОС №31519/13.12.1999 г.).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване възмездно право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.21 – УПИ І, кв.700е по плана на град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между Община Плевен и физическо лице, чрез продажба частта на общината - 172 кв. м идеална част от застроен поземлен имот с идентификатор 56722.661.923, целия с площ 308 кв. м, съставляващ  – УПИ VІІ-661.923, кв. 60 по плана на града, с административен адрес: гр. Плевен, ул. Десети декември №58.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 87597.301.1187 с площ 1 394 кв.м., съставляващ УПИ ІV-301.1187 в кв.81 по регулационния план на с.Ясен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, жк Сторгозия №61А, представляващ сграда за търговия с идентификатор 56722.655.61.1 със застроена площ 93 кв.м., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относнозакупуване на двуетажна жилищна сграда с идентификатор 73674.311.690.1 с площ 131 кв.м., построена в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 73674.311.690, съставляващ УПИ І в кв.8 по регулационния план на с.Търнене.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение от кметство с. Мечка относно ремонт на улици и тротоари.

10. Заявление от кметския наместник на с. Горталово относно смяна на дограма на административната сграда на кметството.

11. Заявление от кметския наместник на с. Горталово относно ремонт на покрива на административната сграда на кметството.

12. Други.

…………………………………………………………………………………………………

13. График от Даниел Митов – представляващ ФК „Спартак1919“ Плевен относно ползване на спортен обект.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                       /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/