Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.08.2021 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

На  24.08.2021 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на НУ „Христо Ботев“ – гр.Плевен, недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна обществена сграда, находяща се на ул. „Парашкев Цветков“ №35, гр.Плевен, актуван с АОС №43024/05.06.2019 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1446, УПИ VІ в кв.355а по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.64 с площ 240 кв.м., съставляващ УПИ V-7156 в кв.182а по регулационния план на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 37856.501.33.1 със застроена площ 84 кв.м., построена в общински поземлен имот с идентификатор 37856.501.33, съставляващ УПИ Х-33, кв.81 по плана на с.Коиловци, административен адрес: с.Коиловци, общ.Плевен, ул. „Средна гора“ №38.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно закупуване на сгради с идентификатори 73523.501.370.1 със застроена площ 83кв.м, 73523.501.370.2 със застроена площ 14кв.м и 73523.501.370.3 със застроена площ 71кв.м,  построени върху общинска земя в УПИ XVII-370, кв.13 с административен адрес: с.Тученица, общ.Плевен, ул. „Среброструй” №3.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6.  Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.847.2 със застроена площ 29 кв.м, построена върху общинска земя в УПИ IX -8770, кв.64 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Осогово” №45.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.257.1 с площ 27 кв.м. и жилищна сграда с идентификатор 56722.663.257.2 с площ 7 кв.м., построени в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.663.257, съставляващ УПИ VІІІ – 7911 в кв453 по регулационния план на гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. „Маргит“ №1.          

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в село Гривица.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/