Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.07.2023 г.

175

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

 

На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки” недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов” №3В, актуван с АОС №42596/09.05.2018 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 56722.663.414, находящ се в гр. Плевен, ул. „Драва”, чрез дарение от собственика на имота. (1850)

Внася: арх. Невяна Иванчена – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 56722.663.413, находящ се в гр. Плевен, ул. „Драва”, чрез дарение от собствениците на имота. (1851)

Внася: арх. Невяна Иванчена – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ „БЪЛГАРСКО ХОРО“ гр. Плевен ЕИК:176349393 върху общински недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.449.1.2, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Васил левски“ №150 ет.3, актуван с АОС №37195/28.10.2011 г., която включва част от зала с площ 149.50 кв.м. и зала с площ 34.50 кв.м.

Внася: Димитър Карамфилов – общински съветник

6. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ КАЙЛЪКА РАЙДЪРС ПЛЕВЕН“ ЕИК 206732518 върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в гр.Плевен, УПИ І, кв.455, ПИ 56722.663.196, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Марибор“ №1.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.656.493.8.2, с РЗП 5500.98 кв.м., състоящ се от осем етажа, ведно с прилежащи части – две мази с площ 520 кв.м. и 160 кв.м.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.656.462 с площ 294 кв.м, съставляващ УПИ III-867, в кв.560, по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: арх. Невяна Иванчена – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински недвижими имот, находящ се в гр.Плевен, ул. „Мур“ №37, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.662.616 с площ 258 кв.м. – УПИ V-662.616 в кв.329 по плана на града, на собственика на законно построени върху имота сгради.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                            /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/