Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 24.01.2023 г.

217

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На 24.01.2023 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ИЗГРЕВ – 1929“ – с.Опанец върху общински недвижим имот, находящ се в с.Опанец, актуван с АОС №31479/01.09.1999 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОБУДА – 1927“ – с. Буковлък върху общински недвижим имот, находящ се в с. Буковлък, актуван с АОС №31550/21.01.2000 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА 97” с.Радишево  върху общински недвижим имот, находящ се в с.Радишево, актуван с АОС №31137/19.02.1998 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „КЛИМЕНТ БРАНИЦКИ - 1900” – гр.Славяново върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Славяново, актуван с АОС №31193/15.04.1998 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ - 2003” – гр.Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул.”Парашкев Цветков” №27, актуван с АОС №37111/29.09.2011 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ПРОСВЕТА 1907” – с.Бръшляница върху общински недвижим имот, находящ се в с.Бръшляница, актуван с АОС №42912/20.03.2019 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ХРИСТО БОТЕВ - 1927” – с.Коиловци върху общински недвижим имот находящ се в с.Коиловци, актуван с АОС №31191/07.04.1998 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Паисий Хилендарски - 2001” – гр.Славяново върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Славяново, актуван с АОС №42916/20.03.2019 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване право на надстрояване и пристояване на външна стълба, с обща разгъната застроена площ 65,00 кв. м на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.660.291 – част от УПИ I, кв.348, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на поземлени имоти с идентификатори 56722.659.1028, 56722.659.1029 и 2/5 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56722.659.1030, с начин на трайно ползване за „второстепенна улица“, съгласно картата на СГКК – Плевен, собственост на „ИБЕРОАМЕРИКАНА ДЕ ИНВЕРСИОНЕС“ ООД, ЕИК 114691066 – в ликвидация.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.655.158.1, със застроена площ 79 кв.м., построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.158 – УПИ І в кв.701 по регулационния план на града, с административен адрес: гр.Плевен, жк „Сторгозия“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.654.196 – УПИ ХVІ-18, кв.7, отреден за жилищно строителство, гр. Плевен, ул. „Оряхово“ №11.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

  1. Искане от дружества, ползватели на имоти в индустриална зона на гр. Плевен.
  2. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/