Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.11.2021 г.

105

    О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

 

На  23.11.2021 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно продажба на застроен поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67088.701.1364, с площ 485 кв.м, съставляващ УПИ ХХV-1364 в кв.143 по регулационния план на гр.Славяново, общ. Плевен, отреден за жилищно строителство, на собственик на законно построена върху имота сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост на собственика на законно построени върху имота сгради, а именно: поземлен имот с идентификатор 73523.501.370, съставляващ УПИ ХVІІ в кв.13 по плана на с.Тученица, с административен адрес: с. Тученица, общ. Плевен, ул. „Среброструй“ №3.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на поземлен имот с идентификатор 56722.659.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 56722.655.239 с площ 273 кв.м., находящ се в гр. Плевен, жк „Сторгозия“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изкупуване на 786/1347 идеални части от съсобствен имот с идентификатор 56722.659.1026, целият с площ 1347 кв.м., находящ се в гр.Плевен, ул. „Дойран“ №128-134, притежавани от длъжник по изпълнително дело, образувано за принудително събиране на публични вземания.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно възлагане на недвижим имот - земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ 0,600 дка, находяща се в землището на с.Телиш, община Червен бряг, област Плевен, трета категория, в местността „Пръвчанска рампа“, съставляваща имот №431008, при съседи: имоти №431009, 431015, 431007 и 000341.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет  - Плевен, правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 05921.155.19, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с.Бохот, местността Попово, заедно с построените в имота три броя сгради, актуван с АОС  №43527/12.11.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Заявление от Катина Василева – Председател на УС, Сдружение БАЛИЗ – Плевен относно предоставяне за безвъзмездно ползване на подходящо за дейността на организацията помещение.

9 .Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/