Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.08.2022 г.

75

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

На 23.08.2022 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на настанените в тях наематели, отговарящи на условията в Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет - Плевен, и определяне продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ помощен терен – тренировъчно игрище, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ №5.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващо стадион с идентификатор 06690.401.86, както и на спортен обект – публична общинска собственост, представляващ съблекалня към стадион, с идентификатор 06690.401.86.1, находящи се в с. Бръшляница, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен през 2022 г., раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде“. (ОбС-1354)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен през 2022 г., раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде“. (ОбС-1355)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 53583.201.249.3 със застроена площ 94 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 53583.201.249.1 със застроена площ 118 кв.м. и гараж с идентификатор 53583.201.249.2 със застроена площ 19 кв.м., построени върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.249 – УПИ ХVІІ, кв.11 по регулационния план на с. Опанец, с административен адрес: с. Опанец, ул. „Трети март“ №31.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.882 с площ 607 кв.м – УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на  с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „Драва” №37 с идентификатор 56722.663.239 с площ 277 кв.м, съставляващ УПИ ХVІІІ-7944 в кв.459 по плана на града, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.661.1002.1 със застроена площ 76 кв.м и гараж с идентификатор 56722.661.1002.2 със застроена площ 23 кв.м, построени върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.661.1002, представляващ УПИ X – 9258, кв.52 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски“ №67.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 06999.501.470.1 със застроена площ 97 кв.м, селскостопанска сграда с идентификатор 06999.501.470.2 със застроена площ 36 кв.м и гараж с идентификатор 06999.501.470.3 със застроена площ 37 кв.м, построени върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 06999.501.470, представляващ УПИ XII, кв.50 по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: с.Буковлък, община Плевен, ул. „Хайнбоаз“ №7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/