Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.07.2019 г.

39

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  23.07.2019 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно трансформиране на част от Целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите за извършване на текущ ремонт на общински пътища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор 56722.659.17 на собствениците на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул. „Майска“ №29, УПИ ХV-976, кв.835.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ХVІІІ с площ 670 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.22 по плана на село Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.655.185. и 56722.655.52, попадащи в УПИ І, кв.700в, по плана на град Плевен и сключване на предварителен договор, на основание  чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно започване на процедура по отчуждаване на недвижими имот с цел прилагане на действащата регулация и изграждане на улица между ОК-19в и ОК-176а в кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отдаване под наем на терен – публична общинска собственост – „Летен театър“, находящ се в Парк „Кайлъка“, актуван с АОС №37553/11.06.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“ част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.„Димитър Константинов“ №23, актуван С АОС №39762/25.11.2013г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            10. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 12,00 кв.м., находящо се на І-етаж в масивна двуетажна сграда – Общински дом, парцел І в стр. кв. 20 по плана на село Радишево, Община Плевен, актуван с АОС №31136/19.02.1998 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Уведомление от РЗИ – Плевен относно заличаване на „Дентален център 1 Плевен“ ЕООД от регистъра на болничните заведения.

            12. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/