Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.06.2020 г.

109

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  23.06.2020 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение относно приемане Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 г. – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0322)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0323)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот жилищни сгради, селскостопански постройки и гараж, находящи се в с.Опанец, ул.“Христо Сръбски“ №49.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м., съставляващ УПИ Х-663.22 в кв.177 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Генерал Ганецки“ №48, актуван с АОС №38360/01.02.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно изменение на решение №038/19.12.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-1“ – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка“, село Бохот, актуван с АОС №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се в УПИ І, кв.67 и кв.44 по плана на гр.Славяново, община Плевен, за поставяне на преместваеми обекти – павилиони на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0311)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0312)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0313)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0314)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно  отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0315)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно  отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0316)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Становище от Кмета на Община Плевен относно докладна записка от ОУ „Д – р Петър Берон”, гр. Плевен.

18. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/