Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.03.2021 г.

59

   

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

            

П О К А Н А

 

На  23.03.2021 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изпълнение на дейности по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“ за обект „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс на територията на парк – музей „Гривица“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 56722.232.745 по КК КР на гр.Плевен, публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция за устойчиво енергийно развитие, несвижими нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в административната сграда на пл.“Възраждане“ №1, гр.Плевен, актуван с АОС №36988/04.08.2011 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.661.1461, с площ 1521 кв.м. в ж.к. Дружба гр. Плевен, чрез дарение от съсобствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно закупуване от съсобственик на 600 кв.м. ид.част от поземлен имот с идентификатор 56722.723.806, целият с площ 651 кв.м., находящ се в гр.Плевен, местността „Табакова чешма“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 17854.201.967 – УПИ ІV в кв.96 по плана на с.Гривица, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на общински недвижими имот в гр.Плевен, ул.“Ралица“ №6 – поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м., съставляващ УПИ Х-663.22 в кв.177 по плана на града, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/31.08.2013г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост, представляваща Язовир Бохот-1 поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка“, село бохот, актуван с АОС №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1495/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична собственост, представляващ язовир „Бохот -2 “- поземлен имот №000058 с площ 62,943 дка, находящ се в местността „Салийца“, село Бохот, актуван с АОС №31519/13.12.1999г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България.

11. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/