Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 23.01.2020 г.

554

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  23.01.2020 год. /четвъртък/ от 17.30  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 2, с площ от 4, 50 кв.м, находяща се в гр. Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№ 7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляваща каса № 4, с площ от 6, 00 кв.м, находяща се в гр. Плевен, пл.”Иван Миндиликов”№ 7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  3. Предложение  относно съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  4. Предложение относно закупуване на вилна сграда с площ 24 кв.м, построена в общински недвижим имот с идентификатор 24935.101.340 – УПИ XVІІІ в кв.75 по плана на с. Дисевица.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Решение  №542/30.03.2017 г. на Община -  Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Зинка Банкова, Маргарита Тинчева, Ваня Тинчева, Ангел Тинчев върху недвижим имот, находящ се в с. Гривица, представляващ поземлен имот с идентификатор 17854.201.364 – УПИ VІІ – 364, V – 364, ІV – 364, кв.99.

 Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „Хоризонт – Иванов” ЕООД, върху проектен имот с идентификатор 56722.561.917, находящ се в землището на гр. Плевен.

 Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти  - Общинска собственост в Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

10. Възражение от Красимир Въчев относно решение на Общински съвет – Плевен във връзка със закупуване на земя.

11. Заявления от кметския наместник на с. Горталово относно включване в Бюджет 2020 г на Община Плевен за смяна на дограма; ремонт на покрива на  сградата на кметството и изграждане на параклис в населеното място.

  13. Писмо от читалищата на Община Плевен относно изменение на Наредба №17 във връзка с безплатно ползване на залите – общинска собственост.

 14. Предложение от кмета на с. Коиловци относно включване в инвестиционната програма на Община Плевен за аварии и разрушение по параграф 51 – 00, местна дейност – 606.

15. Заявление от Настоятелството на Народно читалище”Извор – 1959” – Плевен относно включване в бюджета на Община Плевен за 2020 г. във връзка с неотложен ремонт на покрива на сградата на читалището.

16. Предложение за партньорство от Началника на ВВВУ”Г. Бенковски”.

17. Писмо от инициативен комитет на Сдружение”Инвиктус” относно ползване на общински басейн.

18. Писмо от Български Футблен Съюз, Областен съвет – Плевен относно безвъзмездно отдаване на стадиони футболните  клубове от : ФК”Чавдар”,с. Бръшляница; ФК”Космос”, с. Гривица; ФК”Бенковски”, с.Опанец; ФК”Ясен”, с. Ясен

19. Писмо от МРРБ относно сигнал във връзка с ползването на плувен басейн.

20. Уведомление от Александър Ванков – управител на „Аквазард” ООД относно проведена на 17 Януари 2020 год. кръгла маса.

21. Други.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/

вм/ни