Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.11.2022 г.

207

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На 22.11.2022 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно допълнение на Наредба №1/2009 г. на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев – 1959“ – гр. Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, бул. „Русе“ №6, актуван с АОС №37308/16.12.2011 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Просвета – 1923“ – с. Ясен върху общински недвижим имот, находящ се в с.Ясен, актуван с АОС №31458/14.07.1999 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в  учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно промяна на одобрена от главния архитект схема за разполагане на преместваеми обекти (17 броя павилиони за търговска и обслужваща дейност), разположени по плана на гр. Славяново, община Плевен, касаеща обединяване на павилиони № 5 и № 6, под № 5, върху част от имот - публична общинска собственост, на основание чл. 27 от Наредба № 15 на ОбС - Плевен и чл.56 от ЗУТ. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в УПИ I, кв. 67 по плана на гр. Славяново, община Плевен, за разполагане на преместваеми обекти – павилиони (обозначени на схема за разполагане като № 3, № 4, № 5, № 7)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на 5 бр. нови схеми за рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове) - собственост на Община Плевен, 1 бр. нова схема за разполагане на преместваемо съоръжение РИЕ върху част от имот - публична общинска собственост по реда на чл. 57 от ЗУТ и отдаването им под наем. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за разполагане на РИЕ по съгласувана схема от главен архитект.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, както и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.651.711, находящ се в гр. Плевен, чрез дарение от собствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно закупуване на жилищна сграда построена върху общински поземлен имот, находящ се в с. Опанец, ул. „Христо Сръбски” №50.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно закупуване на сграда, построена с отстъпено право на строеж, върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.661.955, представляващ УПИ VІІ – 9204, кв.56 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Емануил Васкидович“ №23.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно закупуване на гараж с идентификатор 56722.660.742.5, построен с отстъпено право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.660.742, представляващ УПИ ІХ, кв.379 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр. Плевен, ул.„Полтава“ №8а.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, с адрес: гр. Плевен, ул. Георги Кочев №13, вх. А, ет.5, ап. 12.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 61426.501.583 с площ 848 кв.м, съставляващ УПИ XI-583 в кв.23 по регулационния план на с. Радишево, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот идентификатор: 53583.201.26 – УПИ ІІ, отреден за жилищно строителство, в кв.12, по плана на с. Опанец, ул. ”Трети март” № 26.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.125.2.1, град Плевен, ул. “Панега” №28а.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, отреден за жилищно строителство: ПИ 17854.201.1206 в кв.31 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                   /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/