Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.04.2019 г.

59

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  22.04.2019 год. /понеделник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на училищата на територията на Община Плевен, недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно закупуване на двуетажна жилищна сграда със застроена площ 52 кв.м., попадаща в общински недвижим имот УПИ VІІ-45, кв.82 по плана на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно закупуване на 4 бр. сгради, построени в общински недвижим имот УПИ ХІІІ, кв.7, по плана на с. Опанец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.656.542 – УПИ VІІІ-656.542, кв.834 по плана на гр. Плевен, ул. „Д-р Г.М.Димитров” №23, с площ286 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, с идентификатои: 56722.654.227 –УПИ VІ, отреден за административно обслужване и подземни гаражи и 56722.654.472 – УПИ VІІІ, отреден за административно обслужване, находящи се в ж.к. „Сторгозия”, кв.715а по плана на гр. Плевен. Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на ателие №4, вх.Б, ет.VІІ, със застроена площ 70.41 кв.м. и прилежаща маза №21 с площ 5,93 кв.м. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.22 на ул. „Г. Кочев” №13, град Плевен, актуван с АОС №38411/05.02.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ VІІ-235, отреден за жилищно строителство, кв.9, по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ V, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански- Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, с идентификатор 56722.654.212 – УПИ ІІ, отреден за магазин и битови услуги и 56722.654.218 – УПИ ІV, отреден за административно обслужване и подземни гаражи, находящи се в ж.к. „Сторгозия”, кв.715 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.656.511 – УПИ ІХ – 844, кв.565 по плана на град Плевен, ул. „д-р Г. М. Димитров” №75 с площ 590 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуда”1927” – с. Мечка, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Мечка, актуван с АОС №31590/21.04.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев 1927” – с. Бохот, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Бохот, актуван с АОС №38255/19.12.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно учредяване право на пристрояване към съществуващ магазин за хранителни стоки върху общински недвижим имот в град Плевен, ж.к.„Сторгозия”, кв.713- ПИ 56722.655.82.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Родолюбие” – 2018, върху общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот от Петър Петров и Маргарита Петрова, представляващ лозе с площ 600 кв.м., с идентификатор 56722.723.103,в м.”Табакова чешма”, землище град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Писмо от туристическо дружество „Кайлъшка долина” относно изграждане на съоръжение (състезателно БМХ трасе) на територията на Община Плевен.

17. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/