Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.02.2022 г.

99

       

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

 

На  22.02.2022 год. /вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №1032/26.07.2018 г., изм. с Решение №596/24.06.2021 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи заведение /с прилежащи склад и сервизно помещение/, с площ от 59,30 кв. м. и тоалетна, с площ от 45,16 кв. м., находящи се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за търговска дейност, с площ от 8,81 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относноотдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за съхранение на багаж, с площ от 10,51 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща помещение за поставяне на банкомат, с площ от 2,83 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10.Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №1, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана сАПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №2, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана сАПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №3, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №4, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща гише за продажба на билети №5 за продажба на билети, с площ от 6,71 кв. м., находяща се в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 7, в сградата на Автогара Плевен, първи етаж, актувана с АПОС №43447/02.11.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения - павилиони за продажба и консумация на храни и напитки в ПИ 06999.501.838, кв.50б по плана на с. Буковлък, община Плевен - по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за инсталиране и използване на телекомуникационно съоръжение и оборудване на площ от 4 кв.м. на съществуваща ЖРК (желязо – решетъчна конструкция), находяща се в имот – парцел VІІІ, кв.5 в двора на Здравна служба, село Пелишат, община Плевен (АОС №31585/24.03.2000 г.) по скица виза №294/10.03.2011 г. на Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство:  ПИ 06999.501.883, ПИ 06999.501.884  и ПИ 06999.501.885 в кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Писмо от КБИ „Петромакс” относно договор за наем на общински имот.

19.Писмо от Ивайло Атанасов – председател на НЧ „Съгласие 1869”.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                       /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/