Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 22.02.2021 г.

83

   

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

            

П О К А Н А

 

На  22.02.2021 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен имот с идентификатор 56722.664.22 – УПИ ІІІ – 6252, кв.259а, находящ се в гр.Плевен, ул. „Шейново“ №16.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване допълнително право на строеж за изграждане на пристройка към „Търговски комплекс“ върху общински недвижим имот с идентификатор 56722.664.181 – част от УПИ І, кв. 269 по плана на гр.Плевен, ул.“сан Стефано“ №20.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване право на надстрояване на съществуваща сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 47963.501.616 – УПИ VІІ, кв.8 по плана на с.Мечка, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуващ гараж №4 върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.662.80 – УПИ ІІ, кв. 386, град Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Отдаване под наем на 2 бр. рекламно-информационни елементи /РИЕ/ (билбордове), собственост на Община Плевен и 13 бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост, по плана на гр. Плевен, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Приемане на нови схеми за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно-информационни елементи /РИЕ/- (билбордове), по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗУТ- публична общинска собственост,по плана на гр. Плевен,и отдаването им под наем.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно поставяне на 3 бр. паметни плочи на загиналите в Руско – турската война 1877 – 78 г., Сръбско – българската война 1885 г., Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Отговор от общинска администрация на преписка във връзка с предложение от кмета на с. Коиловци.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/