Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 21.09.2018 г.

105

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

 

На  21.09.2018 год. /петък/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Решение №1023/26.07.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти от проекти на ЕС за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно извършване на вътрешно - компенсирани промени между обектите от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно закриване на Клуб на хората с увреждания и пенсионера (КХУП) с адрес ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване право на пристрояване на балкон към апартамент №2 в общински поземлен имот на ул.”Хаджи Димитър” №20а, гр. Плевен – УПИ ІV, кв.388.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ І – 321, кв.50 по плана на с. Мечка, отреден за малкоетажно жилищно строителство, актуван с АОС №31759/02.02.2001 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на жилищна сграда със застроена площ 356 кв.м. и навес със застроена площ 12 кв.м., попадащи в общински недвижим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана на с. Пелишат.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион с площ 10,00кв.м. с размери 4,00/2,50 м., находящ се в УПИ І, кв.54 по плана на с. Буковлък, община Плевен (северна част на градинката на центъра на с. Буковлък), скица №922/09.07.2018 г., съгласно схема за разполагане от Главен архитект на Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Александър Георгиев Петров от гр. Плевен, ул. „Захари Зограф” №20 върху недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот – УПИ VІІІ-582, кв.41 по плана на с. Брестовец, Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно изменение на Решение №792/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броят, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване право на пристрояване за изграждане на тераси към апартаментите в жилищна сграда с адрес град Плевен, ул. „Чаталджа”№9, построена върху общински недвижим имот.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

12. Писмо от Камелия Албуд – прокурист „ДКЦ І Плевен” ЕООД относно изпълнение на задълженията по договор за приватизационна продажба на „ДКЦ І Плевен” ЕООД.

13. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/