Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 21.09.2017 г.

102

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  21.09.2017 год. /четвъртък/ от 15.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        1. Предложение относно придобиване право на собственост върху част от поземлен имот с идентификатор 56722.66.650 – бивш пл. №4384, кв. 80 по плана на град Плевен, за изграждане на тротоар.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собствениците на построена сграда върху него – УПИ VІІ, кв.50а, с. Буковлък.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            3. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

           4. Доклад от Временна комисия на Общински съвет – Плевен относно проверка на ползваните сгради общинска собственост от читалища.

5. Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                   /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/