Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 21.06.2021 г.

209

    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

На  21.06.2021 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №1032/26.07.2018 г. на Общински свет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на дарение в полза на Община Плевен на недвижим имот – собственост на физическо лице, находящ се на територията на с.Бохот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието – Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 – офис №437, находящ се в административната сграда на ул.“Димитър Константинов“ №23 в гр.Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция по вписванията – за нуждите на Служба по вписванията и Служба по регистрация – Плевен недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.2.8 – офис №436, находящ се в административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23 в гр.Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.663.227 – УПИ VІ-7904 в кв.456, находящ се в гр.Плевен, ул. „Драва“ №34 на собственика на законно построени върху него сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.492 с площ 586 кв.м. – УПИ ХІ в кв.50а, отреден за жилищно строителство по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул. Карлово №21, вх.В, ет.1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.554.1.22 с площ 182 кв.м., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – поземлен имот с идентификатор 56722.662.594, УПИ ХІІ-7764 в кв.328 по плана на гр.Плевен с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Цар Иван Шишман“ №51.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на застроен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 06999.501.517 с площ 652 кв.м. – УПИ VІІ в кв.40 по плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство, на собственика на законно построени върху имота сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.63 с площ 198 кв.м., съставляващ УПИ VІ-7155 в кв.182апо плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез закупуване на част от поземлени имоти с идентификатори 56722.663.319 и 56722.663.320 с обща площ 530 кв.м., за които е отреден УПИ VІІІ-7975а, 7975, 7976 в кв.457 по плана на гр. Плевен, с административен адрес ул. „Проф. Христо Бръмбаров“ №48.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.847.3 със застроена площ 21 кв.м., построена върху общинска земя в УПИ ІХ-8770, кв.64 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Осогово“ №45.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.654.37 с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Люляк“ №42.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно даване съгласие от Общински съвет - Плевен за удължаване срока на договор за възмездно ползване на строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на чл. 120, ал.4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство върху земя държавна или общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/