Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 20.12.2021 г.

143

    

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”           

 

П О К А Н А

 

На  20.12.2021 год. /понеделник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр.Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Колописта“ №7, на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза – Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“ с ЕИК 114620440.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Владислава Димитрова Чолакова, върху застроен поземлен имот с идентификатор 56722.668.1086 – УПИ VІІІ-7197а, кв.181б по плана на гр.Плевен, ул. „Балчик“ №11.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на ½ идеална част от общински недвижим имот, съставляващ застроен поземлен имот с идентификатор 56722.661.987, целият с площ 416 кв.м., съставляващ УПИ ХХІ-9248 в кв.52 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Емануил Васкидович“ №48 на собственика на останалата ½ идеална част от имота и на законно построена върху имота сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.713 с площ 594 кв.м. – УПИ ХІІІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот с идентификатор 06999.501.882 с площ 607 кв.м – УПИ VІІІ, отреден за жилищно строителство, кв. 7 по плана на  с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Искане от Търговска лига – Глобален аптечен център АД.

7. Заявление от АКСК Плевен Рейсинг тим относно безвъзмездно ползване на имот.

8. Заявление от Медицински университет – Плевен относно съгласие за продажба на недвижим имот.

9. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                       /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/