Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 20.05.2022 г.

254

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  20.05.2022 год. / петък/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Окончателен доклад относно извършена проверка на управлението и стопанисването на предоставени имоти, общинска собственост, в полза на читалищата на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, с адрес: гр.Плевен, ул. Шейново №22, ет.5, ап.№ 14.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно продажба на общински незастроен поземлен имот с идентификатор 67088.701.2273 с площ 753 кв.м., съставляващ УПИ ХХІ в кв.88 по регулационния план на гр.Славяново, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно закупуване на гараж с идентификатор 56722.660.1125.5 с площ 26 кв.м., построен в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.660.1125, съставляващ УПИ ХVІ – 6289 в кв.256 по регулационния план на гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул. „Беласица“ №31.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно закупуване на едноетажна вилна сграда със застроена площ 60 кв.м., построена с отстъпено право на строеж върху общински недвижими имот, съставляващ УПИ ІХ-186 в кв.16, с административен адрес: с.Пелишат, община Плевен, ул. „Бенковски“ №51.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменение на решение №854/31.03.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Писмо от НЧ „Родолюбие – 2018” относно предоставяне за ползване на имот на ул. „Л. Каравелов”№ 3.

8.  Молба от живущите в бл. „Бреза” относно асфалтиране на околоблоковото пространство.

9. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                        

                            /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/