Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 19.04.2022 г.

224

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  19.04.2022 год. / вторник/ от 14.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отмяна на Решение №1195/31.01.2019 г. на Общински съвет – Плевен за приемане на базисна цена на един квадратен метър жилищна площ за ползване на общинско жилище.

Внася: Димитър Карамфилов – общински съветник

5. Предложение относно изменение на решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР – Плевен, за нуждите на Първо и Второ РУП, за Детска педагогическа стая, съгласно изискванията на чл.26, глава ІV от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество Плевен“ – гр.Плевен, за нуждите на ловно – рибарска дружина с.Ясен, върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ част от едноетажна пристройка към Културен дом – с.Ясен, преустроена в магазин за промишлени стоки с площ 42.88 кв.м, находящ се на ул. „Г. Димитров“, с.Ясен, актуван с АОС №33265/20.04.2004 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно – рибарско дружество“ – гр.Плевен, за нуждите на ловно – рибарска дружина с. Пелишат, върху недвижим, нежилищен имат – частна общинска собственост: полумасивна двуетажна сграда със застроена площ 87 кв. м, с прилежаща маза с площ 33 кв. м. – ветеринарна лечебница и полумасивна едноетажна пристройка със застроена площ 48 кв.м. – зала за животни, находящи се в с.Пелишат, актувани с АОС №40001/06.03.2014 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Херион – 1926“ – с.Горталово върху общински недвижими имот, находящ се в с. Горталово, актуван с АОС №37416/27.02.2012 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен”, находящо се в гр.Плевен, ул. Ген. Тошев №10, вх.Б, ет.2, ап.№7.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху имота сгради – поземлен имот с идентификатор 56722.661.823, УПИ VІІ – 8682 в кв.70 по плана на гр.Плевен, с административен адрес: гр.Плевен, ул. Сергей Румянцев №60.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственици на законно построени върху имота сгради – поземлен имот с идентификатор 53583.201.85, УПИ VІІІ в кв.22, по плана на с.Опанец, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 06999.501.893, съставляващ УПИ VІІ-27 в кв.19а по плана на с.Буковлък, отреден за жилищно строителство на собственик на законно построена върху него сграда.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, отредени за административна сграда, комплекс и за административно обслужване и подземни гаражи: ПИ 56722.654.472 – УПИ VІІ в кв.715а; ПИ 56722.654.227 – УПИ VІ в кв.715а и ПИ 56722.654.218 – УПИ ІV в кв.715 по плана на гр.Плевен, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно закупуване на сграда, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 55765.301.186, с административен адрес: с.Пелишат, ул.“Г. Бенковски“ №51 – А.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно  закупуване на жилищна сграда, навес и гараж, построени върху общински поземлен имот с идентификатор 06690.401.280, с административен адрес: с.Бръшляница, ул. Ал. Стамболийски №25.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно продажба на магазин № 1 с идентификатор 56722.661.9.9.25, находящ се в гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” №13, вх.Б чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост. (ОбС - 1209/15.04.2022 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост. (ОбС – 1210/15.04.2022 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно Одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост. (ОбС – 1211/15.04.2022 г.)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Заявление от Симона Събева относно закупуване на поземлен имот – частна общинска собственост.

22. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/