Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 18.12.2018 г.

120

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  18.12.2018 год. /вторник/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ

2. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради в  УПИ ХІІ, кв.17 – с. Опанец, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда в УПИ ХХVІІІ, кв.11 по плана на с. Опанец, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ІІІ, кв.7, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно закупуване на нежлищен имот – сграда за търговия с идентификатор 56722.662.497.3, с площ 14 кв.м., находящ се в град Плевен, ул. „Босилеград” №1.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Тракия – 2013” – гр. Плевен, върху недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, актуван с АОС №42637/02.07.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в парцел ХV -389, ст.кв.1а, за поставяне на преместваем обект – павилион за нехранителни стоки, с размери 4,00/4,00 м., по плана на с. Ясен, Община Плевен, съгласно АОС №31848/10.08.2001 г., скица №1165/06.04.2006 г. и схема за разполагане от Гл. архитект на Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Ремонт на покрив и вътрешни фасадни стени на Център за личностно подпомагане – ЦРД”, гр.Плевен, ул. „Дойран” №79, УПИ І, стр.кв. 381а, за външно финансиране по Проект „Красива България” 2019 г. (ПКБ).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            11. Предложение от Георги Данов – Кмет на с.Беглеж относно включване на средства в бюджета за ремонт на общински обекти.

            12. Заявление от НЧ „Ракитин -1969” гр.Плевен относно безвъзмездно ползване на общинско помещение.

13. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/