Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 18.02.2020 г.

442

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  18.02.2020 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.  Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 2.  Отчет за изпълнението на Програмата за управление за четвъртата година от мандат 2015 – 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 3. Програма за управление на Кмета на Община Плевен за периода 2019 – 2023г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4.  Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно даване на съгласие на”Тролейбусен транспорт”ЕООД за учредяване на строеж и сервитут на „ЧЕЗ Разпределение България”АД за построяване на трансформаторен пост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.  Предложение относно закупуване на жилищна сграда и допълващи постройки, построени  в общински недвижим имот с идентификатор 73523.501.368 – УПИ ІІІ в кв. 14 а по плана на с. Тученица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7.  Предложение относно закупуване на недвижим имот – жилищна сграда с идентификатор 67088.701.1362.1, находяща се в гр. Славяново, ул.”Лиляна Димитрова” №20

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с проект”Ремонт на „Зала по борба” – гр. Плевен за външно финансиране от Министерство на младежта и спорта  (ММС)

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с проект”Ремонт на ОВК инсталации на Зала”Спартак” – гр. Плевен за външно финансиране от Министерство на младежта и спорта(ММС)

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с проект”Ремонт на „Зала по волейбол” – гр. Плевен за външно финансиране от Министерство на младежта и спорта (ММС)

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

11. Предложение относно предоставяне  безвъзмездно за управление на Министерството на младежта и спорта на обособена част от нежилищен имот, частна общинска собственост – офис №11, находящ се на ІІ етаж от сградата на Спортна зала”Спартак”, актуван с АОС №38134/02.11.2012 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно приемане на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ 56722.666.76, попадащ в границите на УПИ VІІІ – за спортен клуб, кафе -  сладкарница и подземни гаражи, УПИ ХІ – коридор за високо напрежение в кв. 425, и улица по ок 51б – 92 а към ок 83а, по плана за регулация на гр. Плевен и сключване на предварителен договор на осн. чл. 17, ал.3, във връзка с ал. 5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13.  Писмо от Кмета на Общината относно формирането на фондовете общински жилища.

14. Предложение от Йото Добрев – Кмет на с. Ясен относно отпускане на финансови средства от бюджет 2020 г., необходими за неотложен ремонт на сградата на кметството в с. Ясен.

15. Предложение от Нина Ботева относно реконструкция и дообзавеждане на съществуваща  детска площадка в гр. Плевен намираща се между улиците”Рила”, „Генерал Ганецки”, „Гривица” и ул.”Професор Асен  Златаров”.

16. Заявление от „Скай Енерджи Проджект” относно инвестиционни намерения.

17. Писмо от СНЦ СЗРИЦМ относно размера на встъпителния, годишния членски внос.

18. Писмо от Управителния съвет на СНЦ СЗРИЦМ.

19.  Писмо от ВВВУ”Г. Бенковски”относно предоставяне на сграда за учебна дейност.

20. Уведомление от Сдружение”Инвиктус”.

21.  Отговор от Кмета на  Общината на наша преписка относно възлагане на втора пазарна оценка за имот.

22. Отговор от Кмета на Общината във връзка с искания за ремонти в населените места на територията на Община Плевен.

23.  Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/