Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика" на 15.12.2020 г.

222

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  15.12.2020 год. / вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната  зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

         Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Предложение относно одобряване на 2 броя схеми за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, провеждане на тръжна процедура и отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ“, върху част от имот  частна общинска собственост с идентификатор 56722.659.1048 по КККР на гр. Плевен, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, за реновиране на съществуващото  в спортната база тренировъчно  игрище.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Фондация „Спирит Плевен“, недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост: офис №212, находящ се на III етаж от административната сграда на ул. „Димитър Константинов“ №23 в гр. Плевен, актуван  с АОС №39762/25.11.2013 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Аз съм Кайлъка“ върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ  едноетажна сграда с идентификатор 56722.618.1.4, находящ се в гр. Плевен, парк „Кайлъка“, актуван с АОС № 37483/09.05.2012 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.323, част от УПИ ХVІІ-201.323, кв.8 по плана на с.Опанец.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно учредяване право на строеж на пасарелка (въздушен мост) със застроена площ 14,20 кв.м., на недвижими имот – публична общинска собственост: улица, съставляваща поземлен имот с идентификатор 56722.659.1025 в град Плевен, за изграждане на топла връзка между две сгради на „НАРМАГ“ ООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56722.701.3277, находящ се в землище гр. Плевен, местност „Стража”, чрез дарение от съсобствениците на имота.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижим имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 53583.201.372, УПИ XV-372, кв.3, по плана на с. Опанец, отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.429 с площ 504 кв.м, съставляващ УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 06999.501.892 с площ 463 кв.м, съставляващ  УПИ VIII - 429, в кв.19а, по плана на с. Буковлък, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Изменение на Решение №265/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен и продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Плевен, ул.”Ген .Тошев”№10, Вх.Б, ет.2, ап.№5.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Заявление от НЧ” Просвета - 1923” с. Ясен относно ремонтна дейност на покрив.

13. Отговор от Кмета на Община Плевен относно заявление на НЧ”Пробуда 1990”гр. Плевен.

14. Други.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ВЛАДИСЛАВ МОНОВ/