Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 29.01.2019 г.

98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

П О К А Н А

На 29.01.2019год./вторник/  от 13.30 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           1. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 2. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

      Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  3. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба