Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 28.08.2023 г.

103

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 28.08.2023 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Заявление от Владислав Караиванов, относно поставяне на изкуствена неравност.

3.Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/НИКОЛАЙ МАРИНОВ/