Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 28.07.2017 г.

120

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

П О К А Н А

 

На 28.08.2017 год./понеделник/  от 13.00 ч. в стая №70  на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2016 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба №17 за определянето на местните такси и цените на услугите на територията на Община Плевен /нова/

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 3. Информация от І РУ – Плевен за състоянието на обществения ред за периода 01.01.2017 г. – 30.06-2017 г.

 4.  Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба