Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.09.5.2022 г.

106

П О К А Н А

На  27.09.2022 год. /вторник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно допълнение на Наредба №5 на Общински съвет – Плевен, за пожарната безопасност на територията на община Плевен (приета с Решение №713/29.08.2013 г. на Общински съвет - Плевен).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет относно изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/НИКОЛАЙ МАРИНОВ/