Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.08.2019 г.

56

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ

 ПО „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 27.08.2019 год. от 15:00 ч. в Актова зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Обществен ред и сигурност” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Информация за състоянието на обществения ред и противодействието на престъпността на обслужваната от Първо РУ – Плевен територия за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.
  2. Други.

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

вм/ав                                                                                                /Владислав Монов/