Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.08.2018 г.

85

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 27.08.2018год./понеделник/  от  13.30 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на

Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

2.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Информация за състоянието на обществения ред и противодействието на  престъпността.

4. Писмо от Второ РУ – Плевен във връзка с подобряване на обществения ред и сигурността.

5. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба