Заседание на ПК по "Обществен ред и сигурност" на 27.06.2017 г.

104

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

 

П О К А Н А

 

На 27.06.2017 год./вторник/  от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Обществен ред и сигурност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

      1. Предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”

            2. Предложение относно отмяна на Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

3.  Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 /Владислав Монов /

вм/ба